Inwestycje budowlane z przyszłością

Rodo w ACATOM

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ACATOM

 1. Administrator danych osobowych - Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” ) jest ACATOM z siedzibą w Krakowie adres: 30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 548-248-72-78, REGON: 240415672.

 2. Dane kontaktowe - We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: daneosobowe@atal.pl lub pisemnie na adres: ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27 z dopiskiem „Dane osobowe”.

 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania - Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce. Poniżej znajdziesz informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.

 4. Cel przetwarzania

  Podstawa przetwarzania:

  Podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową.

  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.

  Dla celów marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych.

  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, lub art. 6 ust. 1 lit. a - udzielona zgoda.

  Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora.

  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

  Spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa.

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega.

  Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami.

  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.

  Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą.

 5. Okres przez który dane będą przechowywane - Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

  Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.